اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
دکتر غلامرضا کاظمی زاده رئیس واحد 041-42423046 228
خانم زاهدی دفتر ریاست(رسیدگی به مکاتبات) 041-42423046 229-241
رحمان تاری دفتر ریاست(مدیریت ملاقاتها) 041-42423046 228
دکتر عادل پورطلوعی معاون دانشجوئی و فرهنگی 041-42421832 417
دکتر محمد صدقیان سرپرست معاونت علمی(آموزشی،پژوهشی) 041-42422421 213
دکتر سعید احمدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 041-42424273 245
تیمور اقدسی مدیر مالی 041-42426040 239
محمدباقر مرادی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 42425311-13 296
جواد پابخش مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات 04142421826 457
خانم دکتر فرحوش مدیر خدمات پژوهشی 041-42423016 219
میر یعقوب میر یعقوب زاده مدیر امور فرهنگی و اجتماعی 041-42425001 431
علي نوشادی رئيس امور فارغ التحصيلان 041-42421340 417

2 3 4