اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
صابر حاجی پور مدیر حراست 041-42421116 241
احد مینائی مسئول برنامه ریزی آموزش 42425311-13 220
جعفر پاشانژاد مسئول اموردانشجویی 42426552 342
مسعود  صاعقه رئیس امور خوابگاهها 42421925 427
محمد صابر راثی رئیس گزینش و کتابخانه 041-42421900 210
کمال حسن پور مسئول خدمات ماشینی 42425311-13 458
خیرالله عسگرپور امور حقوقی و شاهد 42426555 234
حسین سلیمی رئیس امور اداری 42424021 433
فیروز روح پرور رئیس اداره تعمیرات و نگهداری 42421825 437
محمد علی بایرامزاده رئيس كار گزيني 041-42421828 243
محمد چاوشی صندوق رفاه دانشجویی 42426559 325
خانم آفاقی حسابداری شهریه دانشجویان 041-42425311-13 224-227

1 2 3 4