اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
جلیل دولگری شرف رئیس مجتمع دامپروری و دامپزشکی 42424217 233
حمید طلعتی وایقان اداره ثبت نام و امتحانات 041-42426969 207-237
حبیب جلیلی وایقان مسئول اداره امورآموزشی 041-42426552 342
مجید اژدری مسئول بایگانی 42425311-13 238
دکتر پورجبار گروه معارف اسلامی 041-42425311-13 233
دکتر اکبرپور گروه کامپیوتر 041-42425311-13 249
دکتر بهشتی - شایق گروه دامپزشکی 041-42425311-13 277-493
دکتر ابراهیم نژاد گروه علوم دامی-صنایع غذایی-جنگلداری 041-42425311-13 280
دکتر آقا محمدزاده گروه عمران 041-42425311-13 281
دکتر خبازی - صراطی - شقاقی گروه معماری- تاریخ هنر- ادبیات 041-42425311-13 285
دکتر میرشفیع زاده گروه علوم پایه 041-42425311-13 288
دکتر آهنگرزاده گروه علوم تربیتی و روانشناسی 041-42425311-13 290

1 2 3 4