نام : دکتر غلامرضا

 نام خانوادگي : کاظمی زاده

 سمت : رئیس واحد

 تحصيلات : دکتری تخصصی

 سوابق : ریاست واحد

 شرح وظايف : رئیس

 شماره تماس : 041-42423046

 شماره داخلی : 228

 محل خدمت : ریاست واحد

<< بازگشت به ليست