نام : دکتر عادل

 نام خانوادگي : پورطلوعی

 سمت : معاون دانشجوئی و فرهنگی

 تحصيلات : دکتری

 شماره تماس : 041-42421832

 شماره داخلی : 417

 محل خدمت : عمرانی

<< بازگشت به ليست