نام : تیمور

 نام خانوادگي : اقدسی

 سمت : مدیر مالی

 تحصيلات : لیسانس

 شماره تماس : 041-42426040

 شماره داخلی : 239

 محل خدمت : امور مالی

<< بازگشت به ليست