نام : خانم دکتر

 نام خانوادگي : فرحوش

 سمت : مدیر خدمات پژوهشی

 تحصيلات : دكتری تخصصی

 شماره تماس : 041-42423016

 شماره داخلی : 219

 محل خدمت : معاونت پژوهش و فناوری

<< بازگشت به ليست