نام : محمدباقر

 نام خانوادگي : مرادی

 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 تحصيلات : دکتری تخصصی

 سوابق : مدیر گروه

 شماره تماس : 42425311-13

 شماره داخلی : 296

 محل خدمت : آموزش کل

<< بازگشت به ليست