نام : میر یعقوب

 نام خانوادگي : میر یعقوب زاده

 سمت : مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 شماره تماس : 041-42425001

 شماره داخلی : 431

 محل خدمت : دفتر فرهنگ اسلامی

<< بازگشت به ليست