چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 98/09/20 بهنام جعفري زلزله ااز ساغت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد بهنام جعفري زلزله ااز ساغت 12:45 الي 14:15 در مورخه 98/09/20تشکيل خواهد شد 1398/09/19 14:39:57
عدم تشکیل 98/09/19 ابراهيم نژاد کليه دروس کلاس استاد ابراهيم نژاد کليه دروس در مورخه 98/09/19تشکيل نخواهد شد 1398/09/18 9:51:34
عدم تشکیل 98/09/18 ماهري تغذيه اختصاصي دام ازساعت 10 الي 11:30 کلاس استاد ماهري تغذيه اختصاصي دام ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 98/09/18تشکيل نخواهد شد 1398/09/18 9:35:25
عدم تشکیل 98/09/18 ماهري تغذيه انسان ساعت 8:15 الي 9:45 کلاس استاد ماهري تغذيه انسان ساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 98/09/18تشکيل نخواهد شد 1398/09/18 8:57:31
جبراني 98/09/27 خانم پورقهرمان آئين دادرسي مدني 1 ساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم پورقهرمان آئين دادرسي مدني 1 ساعت 14:30 الي 16 در مورخه 98/09/27تشکيل خواهد شد 1398/09/18 15:24:47
جبراني 98/09/21 رئوفي متره وبرآورد ازساعت 8:15 الي 9:45 12:45 الي 14:45 ومحاسبات ساختمانهاي بتني ازساعت 10 الي 11:30 و 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد رئوفي متره وبرآورد ازساعت 8:15 الي 9:45 12:45 الي 14:45 ومحاسبات ساختمانهاي بتني ازساعت 10 الي 11:30 و 14:30 الي 16 در مورخه 98/09/21تشکيل خواهد شد 1398/09/18 14:37:3
جبراني 98/09/25 ستايش ميکروپروسسور ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد ستايش ميکروپروسسور ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 98/09/25تشکيل خواهد شد 1398/09/18 14:0:10
عدم تشکیل 98/09/19 خانم شکرزاده کليه ي دروس کلاس استاد خانم شکرزاده کليه ي دروس در مورخه 98/09/19تشکيل نخواهد شد 1398/09/18 11:54:0
جبراني 98/09/21و 98/10/05 موثق باکتري شناسي مواغذايي ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد موثق باکتري شناسي مواغذايي ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 98/09/21و 98/10/05تشکيل خواهد شد 1398/09/17 8:15:3
جبراني 98/09/27 خانم پورقهرمان مدني 2 ساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد خانم پورقهرمان مدني 2 ساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 98/09/27تشکيل خواهد شد 1398/09/17 14:5:27
جبراني 98/09/19 موسي عليپور شيمي آلي پيشرفته ازساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد موسي عليپور شيمي آلي پيشرفته ازساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 98/09/19تشکيل خواهد شد 1398/09/17 13:52:42
جبراني 98/09/27 خانم پورقهرمان حقوق تجارت 1 ساعت 8:15 الي 9:45 ومقدمه علم حقوق ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم پورقهرمان حقوق تجارت 1 ساعت 8:15 الي 9:45 ومقدمه علم حقوق ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 98/09/27تشکيل خواهد شد 1398/09/17 12:38:47
جبراني 98/10/04 نوري وند نقشه برداري ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد نوري وند نقشه برداري ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 98/10/04تشکيل خواهد شد 1398/09/13 9:41:59
جبراني 98/09/26 جورکش فوتسال 3- ازساعت14/30 الي 16 کلاس جبراني استاد جورکش فوتسال 3- ازساعت14/30 الي 16 در مورخه 98/09/26تشکيل خواهد شد 1398/09/13 14:37:32
جبراني 98/09/19 جورکش آناتومي انساني- از ساعت14/30 الي165 کلاس جبراني استاد جورکش آناتومي انساني- از ساعت14/30 الي165 در مورخه 98/09/19تشکيل خواهد شد 1398/09/13 14:36:23
جبراني 98/09/19 خانم رئيسي پول وارز- ازساعت 10الي11/30 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي پول وارز- ازساعت 10الي11/30 در مورخه 98/09/19تشکيل خواهد شد 1398/09/13 14:13:20
جبراني 98/09/20 نوري وند استاتيک ازساعت 10/11:30و12:45 /14:15 کلاس جبراني استاد نوري وند استاتيک ازساعت 10/11:30و12:45 /14:15 در مورخه 98/09/20تشکيل خواهد شد 1398/09/12 14:24:8
جبراني 98/09/20 خانم دکتر فره وش بيولوژي- ازساعت 12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم دکتر فره وش بيولوژي- ازساعت 12/45 الي14/15 در مورخه 98/09/20تشکيل خواهد شد 1398/09/12 10:15:55
جبراني 98/09/28 رشيد نجفي هندسه کاربردي- از ساعت 14/30 الي16 کلاس جبراني استاد رشيد نجفي هندسه کاربردي- از ساعت 14/30 الي16 در مورخه 98/09/28تشکيل خواهد شد 1398/09/12 10:12:53
جبراني 98/09/28 رشيد نجفي معماري معاصر- ازساعت 12/45 الي 14/15 کلاس جبراني استاد رشيد نجفي معماري معاصر- ازساعت 12/45 الي 14/15 در مورخه 98/09/28تشکيل خواهد شد 1398/09/12 10:12:19
جبراني 98/09/28 رشيد نجفي معماري اسلامي- ازساعت 8 الي 11/30 کلاس جبراني استاد رشيد نجفي معماري اسلامي- ازساعت 8 الي 11/30 در مورخه 98/09/28تشکيل خواهد شد 1398/09/12 10:11:41
جبراني 98/10/04 نوري وند فولاد 1 ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد نوري وند فولاد 1 ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 98/10/04تشکيل خواهد شد  
جبراني 98/09/27 نوري وند روشهاي اجرايي ازساعت 10الي 11:30 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد نوري وند روشهاي اجرايي ازساعت 10الي 11:30 12:45 الي 14:15 در مورخه 98/09/27تشکيل خواهد شد  
جبراني 98/09/24 خانم پورقهرمان کارتحقيقي 1 ساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم پورقهرمان کارتحقيقي 1 ساعت 16 الي 17:30 در مورخه 98/09/24تشکيل خواهد شد  
جبراني 98/09/25 خانم پورقهرمان کارتحقيق 2 ساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم پورقهرمان کارتحقيق 2 ساعت 16 الي 17:30 در مورخه 98/09/25تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد