سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 96/09/01و96/09/02چهارشنبه وپنجشنبه خانم روح نواز کليه دروس کلاس استاد خانم روح نواز کليه دروس در مورخه 96/09/01و96/09/02چهارشنبه وپنجشنبه تشکيل نخواهد شد 1396/08/30 9:0:39
عدم تشکیل 96/08/30 نظرعليلو کليه دروس کلاس استاد نظرعليلو کليه دروس در مورخه 96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/29 8:36:41
عدم تشکیل 96/08/30 خانم منجمي کليه دروس کلاس استاد خانم منجمي کليه دروس در مورخه 96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/29 15:35:7
عدم تشکیل 96/09/01و 96/09/02 کاظمي شيشوان کليه دروس کلاس استاد کاظمي شيشوان کليه دروس در مورخه 96/09/01و 96/09/02تشکيل نخواهد شد 1396/08/29 12:5:22
عدم تشکیل 96/09/09و 96/09/08 کاظمي شيشوان کليه دروس کلاس استاد کاظمي شيشوان کليه دروس در مورخه 96/09/09و 96/09/08تشکيل نخواهد شد 1396/08/29 12:5:2
جبراني 96/08/30 زارعان کامپيوتر در ساختمان- از ساعت 8 الي10 کلاس جبراني استاد زارعان کامپيوتر در ساختمان- از ساعت 8 الي10 در مورخه 96/08/30تشکيل خواهد شد 1396/08/29 11:25:44
عدم تشکیل 96/08/30 محمدنژاد کليه دروس کلاس استاد محمدنژاد کليه دروس در مورخه 96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/29 10:56:40
جبراني 96/09/04 خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/04تشکيل خواهد شد 1396/08/25 11:21:39
عدم تشکیل 96/09/01 قاري حيدري کليه دروس کلاس استاد قاري حيدري کليه دروس در مورخه 96/09/01تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 14:43:9
جبراني 96/09/18 جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 کلاس جبراني استاد جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 در مورخه 96/09/18تشکيل خواهد شد 1396/08/24 11:33:5
جبراني 96/10/10 خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/10تشکيل خواهد شد 1396/08/23 7:59:56
عدم تشکیل 96/08/30 خانم پايبودي کليه دروس کلاس استاد خانم پايبودي کليه دروس در مورخه 96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/23 12:34:58
جبراني روزهاي سه شنبه نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي کلاس جبراني استاد نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي در مورخه روزهاي سه شنبهتشکيل خواهد شد 1396/08/23 11:41:10
جبراني 96/10/03 خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي- از ساعت10 الي11/30و 12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي- از ساعت10 الي11/30و 12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/03تشکيل خواهد شد 1396/08/22 15:49:4
جبراني 96/09/16 خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه در مورخه 96/09/16تشکيل خواهد شد 1396/08/22 11:32:4
عدم تشکیل 96/08/29 و96/08/30 خانم حسين زاده کليه دروس کلاس استاد خانم حسين زاده کليه دروس در مورخه 96/08/29 و96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/21 11:29:30
جبراني 96/09/03 نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه در مورخه 96/09/03تشکيل خواهد شد 1396/08/19 11:47:55
جبراني 96/08/30 خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 96/08/30تشکيل خواهد شد 1396/08/16 15:47:36
جبراني 96/09/02 خانم عظيمي دانش خانواده-ازساعت 8/15 الي 11/30 در مجتمع شماره2 ساختمان مالکي کلاس شماره7 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي دانش خانواده-ازساعت 8/15 الي 11/30 در مجتمع شماره2 ساختمان مالکي کلاس شماره7 در مورخه 96/09/02تشکيل خواهد شد 1396/08/14 9:53:52
جبراني 96/09/06 قياسي امتحان ميانترم فيزيولوژي (1) ساعت 12:30 کلاس جبراني استاد قياسي امتحان ميانترم فيزيولوژي (1) ساعت 12:30 در مورخه 96/09/06تشکيل خواهد شد 1396/07/17 13:59:24
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد