يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 96/02/17 وحيدي مهر تاريخ وتمدن-14/15 الي 15/45 کلاس جبراني استاد وحيدي مهر تاريخ وتمدن-14/15 الي 15/45 در مورخه 96/02/17تشکيل خواهد شد 1396/02/09 16:47:18
جبراني 96/02/17 وحيدي مهر دانش خانواده- از ساعت 12 -13/30 کلاس جبراني استاد وحيدي مهر دانش خانواده- از ساعت 12 -13/30 در مورخه 96/02/17تشکيل خواهد شد 1396/02/09 16:44:3
عدم تشکیل 96/02/10 وحيدي مهر کليه دروس کلاس استاد وحيدي مهر کليه دروس در مورخه 96/02/10تشکيل نخواهد شد 1396/02/09 16:42:21
جبراني 96/02/10 وجودي مقاومت مصالح ازساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد وجودي مقاومت مصالح ازساعت 16 الي 17:30 در مورخه 96/02/10تشکيل خواهد شد 1396/02/09 10:32:1
جبراني 96/02/23 خانم صراطي فارسي ازساعت 10:15 الي 13:30 کلاس جبراني استاد خانم صراطي فارسي ازساعت 10:15 الي 13:30 در مورخه 96/02/23تشکيل خواهد شد 1396/02/09 10:11:3
جبراني 96/02/13 خانم رئيسي اصول علم اقتصاد 2 ساعت 14:15 الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اصول علم اقتصاد 2 ساعت 14:15 الي 17:30 در مورخه 96/02/13تشکيل خواهد شد 1396/02/08 15:40:52
عدم تشکیل 96/02/14 مير احمد موسوي کليه دروس کلاس استاد مير احمد موسوي کليه دروس در مورخه 96/02/14تشکيل نخواهد شد 1396/02/07 13:16:46
عدم تشکیل 96/02/13-14 خانم حميد زاده کليه دروس کلاس استاد خانم حميد زاده کليه دروس در مورخه 96/02/13-14تشکيل نخواهد شد 1396/02/07 11:34:5
عدم تشکیل 96/02/13 فرجي کليه دروس کلاس استاد فرجي کليه دروس در مورخه 96/02/13تشکيل نخواهد شد 1396/02/06 16:0:56
جبراني 96/02/15 خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 12الي 13:30 و14:15 الي 15:45 و 16الي 17:30 گروه c (]چها رشنبه ) کلاس جبراني استاد خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 12الي 13:30 و14:15 الي 15:45 و 16الي 17:30 گروه c (]چها رشنبه ) در مورخه 96/02/15تشکيل خواهد شد 1396/02/06 13:42:47
جبراني 96/02/12 قياسي فيزيولوژي 2 ساعت 8:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد قياسي فيزيولوژي 2 ساعت 8:30 الي 17:30 در مورخه 96/02/12تشکيل خواهد شد 1396/02/04 8:30:24
جبراني 96/02/12 خانم عظيمي وصاياي امام ازساعت 16الي 17:30 (مختص هفته زوج ) کلاس جبراني استاد خانم عظيمي وصاياي امام ازساعت 16الي 17:30 (مختص هفته زوج ) در مورخه 96/02/12تشکيل خواهد شد 1396/02/02 10:46:12
جبراني 96/02/12 حسن زاده تحليل فضاي شهري- ازساعت8/30 الي 112 کلاس جبراني استاد حسن زاده تحليل فضاي شهري- ازساعت8/30 الي 112 در مورخه 96/02/12تشکيل خواهد شد 1396/01/30 8:3:15
جبراني 96/02/18 خانم باقر زاده مباني معماري-ازساعت10/15 الي11/45 کلاس جبراني استاد خانم باقر زاده مباني معماري-ازساعت10/15 الي11/45 در مورخه 96/02/18تشکيل خواهد شد 1396/01/30 13:29:5
جبراني 96/02/11 حسن زاده روستا 1 ساعت 8:30 الي 13 کلاس جبراني استاد حسن زاده روستا 1 ساعت 8:30 الي 13 در مورخه 96/02/11تشکيل خواهد شد 1396/01/30 12:1:54
جبراني 96/03/01 خانم باقر زاده مباني معماري- ار ساعت10/15 الي11/45 کلاس جبراني استاد خانم باقر زاده مباني معماري- ار ساعت10/15 الي11/45 در مورخه 96/03/01تشکيل خواهد شد 1396/01/28 11:47:59
جبراني 96/02/15 خانم کاظمي راشد تاريخ اجتماعي و سياسي اقتصادي ايران ازساعت 8:30 الي 10 کلاس جبراني استاد خانم کاظمي راشد تاريخ اجتماعي و سياسي اقتصادي ايران ازساعت 8:30 الي 10 در مورخه 96/02/15تشکيل خواهد شد 1396/01/27 12:54:41
جبراني 96/02/15 خانم کاظمي راشد جغرافياي تاريخي ازساعت 10:15 الي 13:30 کلاس جبراني استاد خانم کاظمي راشد جغرافياي تاريخي ازساعت 10:15 الي 13:30 در مورخه 96/02/15تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/02/14 خانم کاظمي راشد روابط خارجي ايران ازصفويه تا قاجاريه ازساعت17:30 الي 19 14:15 الي 15:45 کلاس جبراني استاد خانم کاظمي راشد روابط خارجي ايران ازصفويه تا قاجاريه ازساعت17:30 الي 19 14:15 الي 15:45 در مورخه 96/02/14تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/02/15 خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي ازساعت 8:30 الي 10 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي ازساعت 8:30 الي 10 در مورخه 96/02/15تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/02/10 وجودي بتن 1 ساعت 14:15 الي 15:45 کلاس جبراني استاد وجودي بتن 1 ساعت 14:15 الي 15:45 در مورخه 96/02/10تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/02/15 خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 8:30 الي10 گروهa و 10:15 الي 11:45 گروه b کلاس جبراني استاد خانم فره وش آمارحياتي ازساعت 8:30 الي10 گروهa و 10:15 الي 11:45 گروه b در مورخه 96/02/15تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/02/14 و 96/02/28پنجشنبه ها مجيد نژاد هوش جمعي ازساغت 16الي17:30 کلاس جبراني استاد مجيد نژاد هوش جمعي ازساغت 16الي17:30 در مورخه 96/02/14 و 96/02/28پنجشنبه ها تشکيل خواهد شد  
عدم تشکیل 96/02/10 خانم کسمايي کليه دروس کلاس استاد خانم کسمايي کليه دروس در مورخه 96/02/10تشکيل نخواهد شد  
جبراني 96/02/15 فرجي مديريت شبکه هاي مخابراتي وکامپيوتري ازساعت 8:30 الي 10 و 10:15 الي 11:45 کلاس جبراني استاد فرجي مديريت شبکه هاي مخابراتي وکامپيوتري ازساعت 8:30 الي 10 و 10:15 الي 11:45 در مورخه 96/02/15تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد