سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 97/07/30 الي 97/08/05 دکتر ابراهيم نژاد کليه دروس کلاس استاد دکتر ابراهيم نژاد کليه دروس در مورخه 97/07/30 الي 97/08/05تشکيل نخواهد شد 1397/07/30 9:55:49
عدم تشکیل از مورخه97/07/30 لغايت97/08/05 عشرتخواه کليه دروس کلاس استاد عشرتخواه کليه دروس در مورخه از مورخه97/07/30 لغايت97/08/05تشکيل نخواهد شد 1397/07/30 8:7:32
جبراني 97/08/02 خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي- ازساعت 10 الي 11/30 کلاس جبراني استاد خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي- ازساعت 10 الي 11/30 در مورخه 97/08/02تشکيل خواهد شد 1397/07/30 8:13:11
عدم تشکیل 97/07/30 خانم عظيمي کليه دروس کلاس استاد خانم عظيمي کليه دروس در مورخه 97/07/30تشکيل نخواهد شد 1397/07/30 7:43:9
عدم تشکیل 97/08/01 رئوفي کليه دروس کلاس استاد رئوفي کليه دروس در مورخه 97/08/01تشکيل نخواهد شد 1397/07/30 17:5:44
عدم تشکیل 97/07/30 وحيدي کليه دروس کلاس استاد وحيدي کليه دروس در مورخه 97/07/30تشکيل نخواهد شد 1397/07/30 13:33:54
عدم تشکیل 97/08/01 دکتر تاري فقط کلاسهاي تايم اول ودوم ازساعت8 الي 11/30 کلاس استاد دکتر تاري فقط کلاسهاي تايم اول ودوم ازساعت8 الي 11/30 در مورخه 97/08/01تشکيل نخواهد شد 1397/07/30 11:48:2
جبراني 97/08/04 د کتر حق جو روش تحقيق-معماري معاصر کلاس جبراني استاد د کتر حق جو روش تحقيق-معماري معاصر در مورخه 97/08/04تشکيل خواهد شد 1397/07/29 8:11:35
عدم تشکیل 97/07/30 دکتر زارعي کليه دروس کلاس استاد دکتر زارعي کليه دروس در مورخه 97/07/30تشکيل نخواهد شد 1397/07/29 7:55:38
عدم تشکیل 97/08/06 زال پور درس آئين دادرسي مدني 1 ساعت 8:15 الي 09:45 کلاس استاد زال پور درس آئين دادرسي مدني 1 ساعت 8:15 الي 09:45 در مورخه 97/08/06تشکيل نخواهد شد 1397/07/29 14:41:45
عدم تشکیل 97/07/30 نجف دخت حقوق بشردراسلام ساعت 8:15 الي 09:45 کلاس استاد نجف دخت حقوق بشردراسلام ساعت 8:15 الي 09:45 در مورخه 97/07/30تشکيل نخواهد شد 1397/07/29 14:37:18
عدم تشکیل 97/07/30-97/07/29 خانم سقايي کليه دروس کلاس استاد خانم سقايي کليه دروس در مورخه 97/07/30-97/07/29تشکيل نخواهد شد 1397/07/29 11:23:58
عدم تشکیل 97/07/30 و97/08/01 دکتر جوانعلي آذر کليه دروس کلاس استاد دکتر جوانعلي آذر کليه دروس در مورخه 97/07/30 و97/08/01تشکيل نخواهد شد 1397/07/29 10:4:7
جبراني 97/08/13 حاجي زاده فارسي پيش دانشگاهي ازساعت 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد حاجي زاده فارسي پيش دانشگاهي ازساعت 10 الي 11:30 در مورخه 97/08/13تشکيل خواهد شد 1397/07/29 10:33:25
عدم تشکیل 97/08/06 حاجي زاده فارسي پيش دانشگاهيساعت 08:15 الي 09:45 کلاس استاد حاجي زاده فارسي پيش دانشگاهيساعت 08:15 الي 09:45 در مورخه 97/08/06تشکيل نخواهد شد 1397/07/29 10:31:29
جبراني 97/08/02 خانم ساسانپور فرهنگ وتمدن اسلامي با تکيه برخدمات متقابل ايران واسلام ازساعت 8:15 الي 11:30 ودرس هنرجهان اسلام 1 ساعت 14:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم ساسانپور فرهنگ وتمدن اسلامي با تکيه برخدمات متقابل ايران واسلام ازساعت 8:15 الي 11:30 ودرس هنرجهان اسلام 1 ساعت 14:30 الي 17:30 در مورخه 97/08/02تشکيل خواهد شد 1397/07/27 11:45:45
عدم تشکیل 97/08/02 د کتر حق جو کليه دروس کلاس استاد د کتر حق جو کليه دروس در مورخه 97/08/02تشکيل نخواهد شد 1397/07/26 13:51:5
جبراني 97/08/01 دکتر کرمي گياهان سمي -ساعت 8/15 الي9/45 کلاس جبراني استاد دکتر کرمي گياهان سمي -ساعت 8/15 الي9/45 در مورخه 97/08/01تشکيل خواهد شد 1397/07/25 9:24:14
جبراني 97/07/29 کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:30 الي 11:30 ودرس زبان تخصصي 2 از ساعت 14:30 الي 17:30 کلاس جبراني استاد کرمي فارماکولوژي 2 ازساعت 8:30 الي 11:30 ودرس زبان تخصصي 2 از ساعت 14:30 الي 17:30 در مورخه 97/07/29تشکيل خواهد شد 1397/07/24 7:47:44
جبراني 97/08/03 خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 97/08/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/08/04 خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 8:15 الي 09:45 و درس قرون وسطي ازساعت 12:45 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم ساسانپور تاريخ ديپلماسي ازساعت 8:15 الي 09:45 و درس قرون وسطي ازساعت 12:45 الي 16 در مورخه 97/08/04تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/08/06 نجف دخت حقوق بشردراسلام ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق بشردراسلام ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 97/08/06تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد