دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 97/09/29 وحيدي مهر کليه دروس کلاس استاد وحيدي مهر کليه دروس در مورخه 97/09/29تشکيل نخواهد شد 1397/09/26 16:37:9
جبراني 97/10/03 خانم شکر زاده آشنايي با کامپيوتر- از ساعت 8 - جلسه هماهنگي براي امتحان عملي کلاس جبراني استاد خانم شکر زاده آشنايي با کامپيوتر- از ساعت 8 - جلسه هماهنگي براي امتحان عملي در مورخه 97/10/03تشکيل خواهد شد 1397/09/26 15:15:55
عدم تشکیل 97/09/27 وحدت پور کليه دروس کلاس استاد وحدت پور کليه دروس در مورخه 97/09/27تشکيل نخواهد شد 1397/09/26 11:50:13
جبراني 97/10/05 امين نوري وند استاتيک ازساعت 10 الي 11:30 و 12:45 الي 15:15 کلاس جبراني استاد امين نوري وند استاتيک ازساعت 10 الي 11:30 و 12:45 الي 15:15 در مورخه 97/10/05تشکيل خواهد شد 1397/09/26 11:25:33
جبراني 97/09/26 رئوفي زبان تخصصي ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد رئوفي زبان تخصصي ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/25 16:56:0
عدم تشکیل 97/09/26 رئوفي زبان تخصصي ساعت 8:15الي 9:45 کلاس استاد رئوفي زبان تخصصي ساعت 8:15الي 9:45 در مورخه 97/09/26تشکيل نخواهد شد 1397/09/25 16:49:45
جبراني 97/09/26 علي مالک حسابرسي2 ازساعت 10 الي 11:30 وحقوق تجارت ازساعت 14:30 الي 16 واحکام اقتصادي اسلام ازساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد علي مالک حسابرسي2 ازساعت 10 الي 11:30 وحقوق تجارت ازساعت 14:30 الي 16 واحکام اقتصادي اسلام ازساعت 16الي 17:30 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/25 13:54:5
جبراني 97/09/25 نجف دخت حقوق بشردراسلام ساعت 14:30 الي 16 وآيات الاحکام ساعت 16 17:30 کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق بشردراسلام ساعت 14:30 الي 16 وآيات الاحکام ساعت 16 17:30 در مورخه 97/09/25تشکيل خواهد شد 1397/09/23 16:43:43
جبراني 97/09/26 غفوري آشکارسازي سيستم ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد غفوري آشکارسازي سيستم ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/22 15:37:0
جبراني 97/09/27 امين نوري وند کارگاه قالب بندي وآماتور ازساعت 8:15 الي 9:45 و 10 الي 11:30 کلاس جبراني استاد امين نوري وند کارگاه قالب بندي وآماتور ازساعت 8:15 الي 9:45 و 10 الي 11:30 در مورخه 97/09/27تشکيل خواهد شد 1397/09/21 14:22:57
جبراني 9709/26 خانم عظيمي انديشه2 - ازساعت 14/30 الي16 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي انديشه2 - ازساعت 14/30 الي16 در مورخه 9709/26تشکيل خواهد شد 1397/09/21 13:49:26
عدم تشکیل 97/09/28 خانم عظيمي انديشه 2 کلاس استاد خانم عظيمي انديشه 2 در مورخه 97/09/28تشکيل نخواهد شد 1397/09/21 13:48:39
جبراني 97/09/27 رئوفي تجهيزوراه اندازي کارگاه ساعت 14:30 الي 16و طراحي سازه هاي فولادي ساعت 12/45 الي 14/15 ومحاسبات فلزي 16 الي17/30 کلاس جبراني استاد رئوفي تجهيزوراه اندازي کارگاه ساعت 14:30 الي 16و طراحي سازه هاي فولادي ساعت 12/45 الي 14/15 ومحاسبات فلزي 16 الي17/30 در مورخه 97/09/27تشکيل خواهد شد 1397/09/21 11:42:48
عدم تشکیل 97/09/25 زال پور کليه دروس کلاس استاد زال پور کليه دروس در مورخه 97/09/25تشکيل نخواهد شد 1397/09/18 9:17:1
عدم تشکیل 28و21/ 97/09 ملازاده کليه دروس کلاس استاد ملازاده کليه دروس در مورخه 28و21/ 97/09تشکيل نخواهد شد 1397/09/14 15:15:20
عدم تشکیل 97/09/27 خانم محدث کليه دروس کلاس استاد خانم محدث کليه دروس در مورخه 97/09/27تشکيل نخواهد شد 1397/09/12 9:33:48
جبراني 97/09/26 امين نوري وند استاتيک ازساعت 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد امين نوري وند استاتيک ازساعت 16 الي 17:30 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد 1397/09/12 14:3:44
جبراني و97/09/14 و97/09/28 خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي از ساعت 10 -11/30 کلاس جبراني استاد خانم حسين زاده باکتري شناسي عمومي از ساعت 10 -11/30 در مورخه و97/09/14 و97/09/28تشکيل خواهد شد 1397/08/30 8:25:47
جبراني 97/09/26 ظروفي آماراستنباطي ازساعت 8:15 الي 9:45 و 16 الي 17:30 کلاس جبراني استاد ظروفي آماراستنباطي ازساعت 8:15 الي 9:45 و 16 الي 17:30 در مورخه 97/09/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/10/03 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/10/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/10/10 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 97/10/10تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/10/11 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 97/10/11تشکيل خواهد شد  
جبراني 97/10/11 فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت14:30الي 17:30 کلاس جبراني استاد فيروزي وند انگل شناسي وبيماريهاي انگلي (کارداني)عملي ازساعت14:30الي 17:30 در مورخه 97/10/11تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد