جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
عدم تشکیل 96/08/25 مير احمد موسوي کليه دروس کلاس استاد مير احمد موسوي کليه دروس در مورخه 96/08/25تشکيل نخواهد شد 1396/08/25 8:54:49
جبراني 96/09/04 خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد خانم صفري اصول مهندسي 2 ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/04تشکيل خواهد شد 1396/08/25 11:21:39
عدم تشکیل 96/08/25 خانم فره وش کليه دروس کلاس استاد خانم فره وش کليه دروس در مورخه 96/08/25تشکيل نخواهد شد 1396/08/25 10:8:48
عدم تشکیل 96/08/29 اسمعيلي کليه دروس کلاس استاد اسمعيلي کليه دروس در مورخه 96/08/29تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 7:52:25
عدم تشکیل 96/09/01 قاري حيدري کليه دروس کلاس استاد قاري حيدري کليه دروس در مورخه 96/09/01تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 14:43:9
عدم تشکیل 96/08/25 خانم همتي کليه دروس کلاس استاد خانم همتي کليه دروس در مورخه 96/08/25تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 13:24:43
عدم تشکیل 96/08/24 خانم صفري کليه دروس کلاس استاد خانم صفري کليه دروس در مورخه 96/08/24تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 12:9:2
جبراني 96/09/18 جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 کلاس جبراني استاد جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 در مورخه 96/09/18تشکيل خواهد شد 1396/08/24 11:33:5
عدم تشکیل 96/09/01 جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 کلاس استاد جعفر حسن زاده تحليل فضا- روستا 2 در مورخه 96/09/01تشکيل نخواهد شد 1396/08/24 11:32:13
جبراني 96/08/25 کاظمي راشد تاريخ تحولات-ازساعت10 الي 11/30 کلاس جبراني استاد کاظمي راشد تاريخ تحولات-ازساعت10 الي 11/30 در مورخه 96/08/25تشکيل خواهد شد 1396/08/23 9:39:32
جبراني 96/08/25 کاظمي راشد جغرافياي تاريخي-از ساعت8/15 الي 9/45 کلاس جبراني استاد کاظمي راشد جغرافياي تاريخي-از ساعت8/15 الي 9/45 در مورخه 96/08/25تشکيل خواهد شد 1396/08/23 9:38:30
عدم تشکیل 96/08/25 ساسانپور کليه دروس کلاس استاد ساسانپور کليه دروس در مورخه 96/08/25تشکيل نخواهد شد 1396/08/23 9:33:47
جبراني 96/10/10 خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد کلان مقدماتي-از ساعت12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/10تشکيل خواهد شد 1396/08/23 7:59:56
عدم تشکیل 96/08/30 خانم پايبودي کليه دروس کلاس استاد خانم پايبودي کليه دروس در مورخه 96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/23 12:34:58
جبراني روزهاي سه شنبه نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي کلاس جبراني استاد نشاط درس نظري داخلي دام کوچک ازساعت 13 الي 16درمحل کلينيک دامپزشکي در مورخه روزهاي سه شنبهتشکيل خواهد شد 1396/08/23 11:41:10
جبراني 96/10/03 خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي- از ساعت10 الي11/30و 12/45 الي14/15 کلاس جبراني استاد خانم رئيسي اقتصاد خرد مقدماتي- از ساعت10 الي11/30و 12/45 الي14/15 در مورخه 96/10/03تشکيل خواهد شد 1396/08/22 15:49:4
عدم تشکیل 96/08/29 خانم محدث کليه دروس کلاس استاد خانم محدث کليه دروس در مورخه 96/08/29تشکيل نخواهد شد 1396/08/22 11:33:21
جبراني 96/09/16 خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه کلاس جبراني استاد خانم محدث کليه دروس روز دوشنبه در مورخه 96/09/16تشکيل خواهد شد 1396/08/22 11:32:4
عدم تشکیل 96/08/27 خانم کسمايي کليه دروس کلاس استاد خانم کسمايي کليه دروس در مورخه 96/08/27تشکيل نخواهد شد 1396/08/21 8:6:54
عدم تشکیل 96/08/29 و96/08/30 خانم حسين زاده کليه دروس کلاس استاد خانم حسين زاده کليه دروس در مورخه 96/08/29 و96/08/30تشکيل نخواهد شد 1396/08/21 11:29:30
جبراني 96/09/03 نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه کلاس جبراني استاد نجف دخت حقوق اختصاصي دوجلسه در مورخه 96/09/03تشکيل خواهد شد 1396/08/19 11:47:55
جبراني 96/08/25 خانم کاظمي راشد سقوط خلافت عباسي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم کاظمي راشد سقوط خلافت عباسي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 96/08/25تشکيل خواهد شد 1396/08/17 13:21:40
جبراني 96/08/30 خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 14:30 الي 16 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي آئين زندگي ازساعت 14:30 الي 16 در مورخه 96/08/30تشکيل خواهد شد 1396/08/16 15:47:36
جبراني 96/09/02 خانم عظيمي دانش خانواده-ازساعت 8/15 الي 11/30 در مجتمع شماره2 ساختمان مالکي کلاس شماره7 کلاس جبراني استاد خانم عظيمي دانش خانواده-ازساعت 8/15 الي 11/30 در مجتمع شماره2 ساختمان مالکي کلاس شماره7 در مورخه 96/09/02تشکيل خواهد شد 1396/08/14 9:53:52
عدم تشکیل 96/08/25 ابراهيم بابايي کليه دروس کلاس استاد ابراهيم بابايي کليه دروس در مورخه 96/08/25تشکيل نخواهد شد 1396/08/11 9:32:47
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد