پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦
Fmenu Not Found

برای جستجو، تایپ چند حرف دلخواه از مورد جستجو کافی است . در صورتی که مورد جستجو دارای حرف ی باشد، به جای دکمه D  از ترکیب دکمه های Shift+X استفاده کنید     

وضعیت تشکیل کلاس ها

فرم جستجو
  
  
  
  
  
 ویا


جبرانی/غیبت تاریخ غیبت/جبرانی نام استاد نام درس توضیحات تاریخ ثبت ویرایش حذف
جبراني 96/09/26 خانم دلخوش کسمايي عمليات آسيب شناسي گروه D ازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد خانم دلخوش کسمايي عمليات آسيب شناسي گروه D ازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 96/09/26تشکيل خواهد شد  
عدم تشکیل 96/09/30 ابراهيم بابايي کليه دروس کلاس استاد ابراهيم بابايي کليه دروس در مورخه 96/09/30تشکيل نخواهد شد  
جبراني 96/10/03 ابراهيم بابايي الکترونيک قدرت 1 ساعت 8:15الي 11:30 وطراحي مبدل هاي الکتريکي ساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد ابراهيم بابايي الکترونيک قدرت 1 ساعت 8:15الي 11:30 وطراحي مبدل هاي الکتريکي ساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 96/10/03تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/27 خانم صراطي فارسي عمومي ازساعت 16الي17:30 کلاس جبراني استاد خانم صراطي فارسي عمومي ازساعت 16الي17:30 در مورخه 96/09/27تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/24 خانم صراطي روش تحقيق ازساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم صراطي روش تحقيق ازساعت 16الي 17:30 در مورخه 96/09/24تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/10/01 خانم صراطي نظم1 شاهنامه ازساعت 16الي 17:30 کلاس جبراني استاد خانم صراطي نظم1 شاهنامه ازساعت 16الي 17:30 در مورخه 96/10/01تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/26 خانم رشيد نجفي هندسه ومناظره ومزاياازساعت 8:15 الي 9:45 کلاس جبراني استاد خانم رشيد نجفي هندسه ومناظره ومزاياازساعت 8:15 الي 9:45 در مورخه 96/09/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/10/07 قايم مقامي بازديدتکثيروپرورش ماهي صبح لغايت بعدازظهر کلاس جبراني استاد قايم مقامي بازديدتکثيروپرورش ماهي صبح لغايت بعدازظهر در مورخه 96/10/07تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/26 نظرعليلو لکتروميک 2 ساعت 8:15الي 11:30 کلاس جبراني استاد نظرعليلو لکتروميک 2 ساعت 8:15الي 11:30 در مورخه 96/09/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/28 حسن زاده روستا 2 ساعت 8:15 الي 11:30 کلاس جبراني استاد حسن زاده روستا 2 ساعت 8:15 الي 11:30 در مورخه 96/09/28تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/10/14 خانم آئينه چي تحويل پروژه درس شناخت معماري وبناهاي تاريخي ازساعت 10صبح (گروه مرمت وآبينه ) کلاس جبراني استاد خانم آئينه چي تحويل پروژه درس شناخت معماري وبناهاي تاريخي ازساعت 10صبح (گروه مرمت وآبينه ) در مورخه 96/10/14تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/26 زارعان روش تحقيق ازساعت 8:15 الي 16 کلاس جبراني استاد زارعان روش تحقيق ازساعت 8:15 الي 16 در مورخه 96/09/26تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/29 خسروشاهي فرآوري ضايعات موادغذايي ازساعت 8:15الي 9:45 وفرآوري نوين موادغذايي ساعت 10الي 11:30 وفناوري ونوآوري فرايندهاي شير ساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد خسروشاهي فرآوري ضايعات موادغذايي ازساعت 8:15الي 9:45 وفرآوري نوين موادغذايي ساعت 10الي 11:30 وفناوري ونوآوري فرايندهاي شير ساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 96/09/29تشکيل خواهد شد  
جبراني 96/09/30 خسروشاهي روشهاي نوين آزمايشگاهي تئوري ازساعت 12:45 الي 14:15 کلاس جبراني استاد خسروشاهي روشهاي نوين آزمايشگاهي تئوري ازساعت 12:45 الي 14:15 در مورخه 96/09/30تشکيل خواهد شد  
مسئول دفتر

 

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می باشد