.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

گروه های آموزشی دانشکده هنر و معماری

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه سوم

شماره تماس: داخلی 409

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر شقاقی

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
شکيبا پريا ويولت شهر سازي كارشناسي ارشد مربي shakiba_pv@yahoo.com pshakiba.iaushab.ac.ir استاد
ميرزا کوچک خوشنويس احمد معماري -مرمت بناهاي تاريخي دکتري استاديار a.m.khoshnevis@gmail.com وب استاد
زماني بفراجرد حميدرضا تصوير متحرك كارشناسي ارشد مربي hamidreza_de@yahoo.com hzamani.iaushab.ac.ir استاد
خبازي ليلي فرهنگ و زبانهاي باستاني ايران دکتري استاديار leilikhabbazi@gmail.com http://khabbazi.iaushab.ac.ir استاد
رشيد نجفي عطيه معماري كارشناسي ارشد مربي arnajafi86@hotmail.com arashidnajafi.iaushab.ac.ir استاد
شقاقي گندواني شهريار معماري شهرسازي دکتري تخصصي استاديار sh.shagagi@iaushab.ac.ir shshagagi.iaushab.ac.ir استاد
نورقاسمي نادره گرافيك كارشناسي ارشد مربي dr.nahidiazar@iaushab.ac.ir nnourgasemi.iaushab.ac.ir استاد
کاظمي شيشوان مهروش معماري دکتري تخصصي استاديار mmkk177@yahoo.com mkazemi.iaushab.ac.ir استاد
دانشنيا محمد نساجي و هنرهاي زيبا كارشناسي ارشد مربي naderayad@yahoo.com http://mdaneshnia.iaushab.ac.ir استاد
فرحي نيا امير حسين معماري دکتری تخصصی مربي a.farahinia@modares.ac.ir afarahinia.iaushab.ac.ir استاد
حق جو امير معماري دکتری تخصصی مربي a.haghjou@gmail.com وب استاد
حميد زاده خياوي سهيلا شهر سازي دکتري تخصصي استاديار hamidzadeh.so@gmail.com hamidzadeh.iaushab.ac.ir استاد
فشندکي تورج گرافيك دکتری تخصصی مربي fashandaki@yahoo.com tfashandaki.iaushab.ac.ir استاد
صالحي پناهي آذر معماري كارشناسي ارشد مربي a_salehi78@yahoo.com asalehi.iaushab.ac.ir استاد
اسکندری پریسا معماری كارشناسي ارشد مربي وب استاد

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927