.
سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه همکف

شماره تماس: داخلی 419

اساتید گروه

مدیر گروه :مدیر گروه : دکتر اصغر پورطلوعی

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
اصغر پورطلوعي عادل فقه و مباني حقوق اسلامي دکترای تخصصی استادیار asgar-4@yahoo.com http://toloay.iaushab.ac.ir
پورجبار جاهد بهروز فلسفه و كلام اسلامي كارشناسي ارشد مربي behroz.uni321@yahoo.com poorjabbar.iaushab.ac.ir استاد
جوانعلي آذر رسول علوم قرآن و احاديث كارشناسي ارشد مربي rasool_javanaliazar@yahoo.com javanaliazar.iaushab.ac.ir استاد
حاجي زاده حسين ادبيات فارسي دکتري تخصصي استاديار   hajizadeh.iaushab.ac.ir استاد
حاسبي رجبعلي ادبيات دکتري تخصصي استاديار   وب استاد
خليلي محله منيره زبان و ادبيات فارسي دکتري تخصصي مربي khalilimm@yahoo.com khalili.iaushab.ac.ir استاد
صراطي ژيلا زبان و ادبيات فارسي دکتری تخصصی استادیار zh.serati@yahoo.com serati.iaushab.ac.ir استاد
عظيمي اسفنجاني حوريه فلسفه و كلام اسلامي كارشناسي ارشد مربي uni.azimi@gmail.com hazimi.iaushab.ac.ir استاد
نوروزي تيمورلوئي حسين فلسفه وكلام اسلامي دکتري تخصصي استاديار h.noruzi@seraj.ac.ir norozi.iaushab.ac.ir استاد
وحیدی مهر سعید علوم قرآنی کارشناسی ارشد مربی   vahidimehr.iaushab.ac.ir استاد
هادي پور اصغر ادبيات فارسي كارشناسي ارشد مربي hadipour_99999@yahoo.com hadipour.iaushab.ac.ir استاد
آلیاری حسین تاریخ دکتری دخصصی دانشیار   http://alyari.iaushab.ac.ir استاد
آهنگر انزابي احد مشاوره كارشناسي ارشد مربي ahangareanzabi@yahoo.com http://ahangar.iaushab.ac.ir استاد
اسکندري نژاد نازلي تاريخ دکتري تخصصي استاديار N-Eskandariinejad@yahoo.com http://eskandarinejad.iaushab.ac.ir استاد
اصفهانيان داود تاريخ دکتري تخصصي استاد iaushab.ac.ir// http://esfahaniyan.iaushab.ac.ir استاد
اصل فتاحي بهرام روانشناسي تربيتي دکتري تخصصي استاديار bahramaslefatahi@yahoo.com http://baslefattahi.iaushab.ac.ir استاد
اميرپوردارياني جليل ادبيات فارسي دکتري تخصصي استاديار jalilamirpoor@ymail.com http://amirpour.iaushab.ac.ir استاد
اوجاقي علي تربيت بدني كارشناسي ارشد مربي a_ojagi2005@yahoo.com http://aojaghi.iaushab.ac.ir استاد
تحويلدار زهره آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد مربي zohreth98@yahoo.com http://tahvildar.iaushab.ac.ir استاد
جورکش مرتضي تربيت بدني كارشناسي ارشد مربي mjourkesh@iaushab.ac.ir http://mjourkesh.iaushab.ac.ir استاد
حسين زاده اميد علي مديريت آموزشي دکتري تخصصي استاديار omid_647@yahoo.com http://omid.iaushab.ac.ir استاد
خوش نظر اصغر روانشناسي دکتری تخصصی استاديار khoshnazar_a@yahoo.com http://khoshnazar.iaushab.ac.ir استاد
ديوخارتيمورلوئي سعيد حسابداري كارشناسي ارشد مربي   وب استاد
رئيسي گاوگاني زهرا اقتصاد اجتماعي دانشجوي دکترا مربي zahraraisi@gmail.com http://raaisi.iaushab.ac.ir استاد
ساسانپور شهرزاد تاريخ دکتري تخصصي استاديار   http://sasanpour.iaushab.ac.ir استاد
سپهروند سعيد اقتصاد اجتماعي دکتري تخصصي استاديار Dr.sepehrvand@yahoo.com http://sepehrvand.iaushab.ac.ir استاد
سيد خراساني نازيلا روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشد مربي http://iaushab.ac.ir http://khorasani.iaushab.ac.ir استاد
شاه نظري مهدي روانشناسي عمومي دکتری تخصصی استاديار shahnazari_psy@yahoo.com http://shahnazari.iaushab.ac.ir استاد
شقاقي مسعود زبان انگليسي كارشناسي ارشد مربي m.shaghaghi@lancs.ac.uk   استاد
صاحبي کوزه کنان جواد علوم تربيتي كارشناسي ارشد مربي javad_sahebi1341@yahoo.com http://sahebi.iaushab.ac.ir استاد
صادقي صادق زبان انگليسي دکتري تخصصي استاديار ss.sadeghidizaj@lancaster.ac.uk http://sadeghi.iaushab.ac.ir استاد
صالحي پناهي ميراسداله تاريخ ايران دکتري تخصصي استاديار assadsalehi@yahoo.com http://salehipanahi.iaushab.ac.ir استاد
صحرانورد گرگري امينه تربيت بدني كارشناسي ارشد مربي amineh.sahranavard@yahoo.com http://asahranavard.iaushab.ac.ir استاد
صدري منيژه تاريخ دکتری تخصصی استاديار manijeh_sadri@yahoo.com http://msadri.iaushab.ac.ir استاد
صدري اسفنجاني ايرج تربيت بدني كارشناسي ارشد مربي sadri_i@yahoo.com http://sadri.iaushab.ac.ir استاد
ظروفي مجيد پژوهشگري علوم اجتماعي كارشناسي ارشد مربي majid_2962000@yahoo.com http://zorofi.iaushab.ac.ir استاد
فتاحي سرند وحيد مديريت صنعتي كارشناسي ارشد مربي v.fattahi@yahoo.com http://vfattahi.iaushab.ac.ir استاد
فخيمي فرهادي رزيتا مشاوره و راهنمائي كارشناسي ارشد مربي iaushab.ac.ir http://farhadi.iaushab.ac.ir استاد
فرج الهي حسن اقتصاد اجتماعي كارشناسي ارشد مربي hasan.farajollahi@yahoo.com وب استاد
قره داغي معصومه تاريخ دکتری تخصصی استاديار   http://garadagi.iaushab.ac.ir استاد
مالک علي مديريت كارشناسي ارشد مربي maleksb@yahoo.com http://amalek.iaushab.ac.ir استاد
محدث نسرين آموزش ابتدائي كارشناسي ارشد مربي mohades@education http://mohaddes.iaushab.ac.ir استاد
محمدزاده اکبري وحيده آموزش زبان انگليسي كارشناسي ارشد مربي   http://mohammadzadeh.iaushab.ac.ir استاد
ملکي آوارسين صادق علوم تربيتي دکتري استاديار     استاد
حاجی زاده حسین ادبیات فارسی دکتري استاديار   http://hajizadeh.iaushab.ac.ir استاد
مهدوي توفيق تربيت بدني كارشناسي ارشد مربي tofigh_mahdavi@yahoo.com http://tmahdavi.iaushab.ac.ir استاد
نجارپور استادي سعيد روانشناسي تربيتي كارشناسي ارشد مربي saeedno@live.com http://saeedno.iaushab.ac.ir استاد
نصيري محمد مديريت امور بانکي دکتري تخصصي مربي mohammadnasiry@live.com http://nasiri.iaushab.ac.ir استاد
همتي مريم روانشناسي دکتري تخصصي استاديار mariamhemmaty@gmail.com http://hemmati.iaushab.ac.ir استاد
کاظمي راشد منيره تاريخ دکتری تخصصی استادیار kazemirashed@yahoo.com http://kazemi.iaushab.ac.ir استاد
کريمي ثاني پرويز مشاوره دکتري تخصصي استاديار karimiphd.counsel@gmail.com http://karimisani.iaushab.ac.ir استاد

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927