.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

  مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری :
دکتر یاسر جعفری
استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
تفنگدارزاده شاهين شيمي دکتري تخصصي استاديار shahin.tofangdar@gmail.com http://tofanghdar.iaushab.ac.ir استاد
حياتي فر بتول فيزيک اتمي و مولکولي كارشناسي ارشد مربي bhayatifar@yahoo.com http://hayati.iaushab.ac.ir استاد
رحيمي هادي فيزيک اتمي و مولکولي دکتري تخصصي استاديار rahimi.hadi@yahoo.com http://rahimi.iaushab.ac.ir استاد
شه شناس شيوا مهندسي هسته اي دکتري تخصصي مربي sh.shahshenas@aut.ac.ir http://shahshenas.iaushab.ac.ir استاد
فاروقي محمد حسن رياضي محض دکتري تخصصي استاد mhfaroughi@yahoo.com http://faroughi.iaushab.ac.ir استاد
جعفري ياسر رياضي كاربردي دکتري تخصصي استاديار yassermath2006@gmail.com http://yaserjafari.iaushab.ac.ir استاد
نوروزي جمال شيمي دکتري تخصصي استاديار j_noruzi@tabrizu.ac.ir http://jnorozi.iaushab.ac.ir استاد
پاک نژاد عليرضا فيزيک اتمي و مولکولي دکتري تخصصي استاديار a.paknezhad@iaushab.ac.ir http://paknezhad1.iaushab.ac.ir استاد
مير شفيع زاده ميراحمد رياضي محض كارشناسي ارشد مربي ah_mirshafeazadeh@yahoo.com http://mirshafeizadeh.iaushab.ac.ir استاد
حسينقلي زاده رضا رياضي كاربردي كارشناسي ارشد مربي re331@yahoo.com http://hosseingholizadeh.iaushab.ac.ir استاد
حشمتي سيس احمد فيزيک نظري دکتري تخصصي استاديار heshmati@tabrizu.ac.ir http://heshmatisis.iaushab.ac.ir استاد
غفوري ساربانقلي محمد فيزيك جامدات دکتري تخصصي استاديار m.ghafouri@iaushab.ac.ir http://ghafori.iaushab.ac.ir استاد
توکلي مقدم بابک فيزيك جامدات كارشناسي ارشد مربي tavakkoly@iaushab.ac.ir http://tavakkoli.iaushab.ac.ir استاد
مرتضي اصل حميد رياضي كاربردي كارشناسي ارشد مربي h_mortazaasl@yahoo.com http://mortazaasl.iaushab.ac.ir استاد
پوررضا ابراهيم رياضي محض دکتري تخصصي دانشيار e.pourreza@yahoo.com http://pourreza.iaushab.ac.ir استاد
ملازاده مرتضي فيزيك جامدات كارشناسي ارشد مربي mollazade83@yahoo.com http://mollazadeh.iaushab.ac.ir استاد
ابراري رسول فيزيک دريا كارشناسي ارشد مربي R_abrari@yahoo.com http://abrari.iaushab.ac.ir استاد
سهرابي لاله سهراب رياضي محض كارشناسي ارشد مربي sohrabil6@yahoo.com http://sohrabi.iaushab.ac.ir استاد
جواهر نيا مژگان رياضي محض دکتری تخصصی استادیار javahernia_math@yahoo.com http://javaherneia.iaushab.ac.ir استاد
صدقي علي اصغر فيزيك جامدات دکتري تخصصي استاديار a.sedghi@iaushab.ac.ir http://asedghi.iaushab.ac.ir استاد
عليپور موسي شيمي الي پليمر دکتری تخصصی استادیار alipour_mus@iaushab.ac.ir http://alipour.iaushab.ac.ir استاد
معرفت يداله رياضي محض دکتري تخصصي استاديار marefat@iaushab.ac.ir http://marefat.iaushab.ac.ir استاد
سليمي شاملو علي رياضي کاربردي دکتري تخصصي استاديار ali-salimi@iaushab.ac.ir http://salimi.iaushab.ac.ir استاد
مسروري ناصر رياضي محض دکتري تخصصي استاديار n.masrouri@gmail.com http://masrori.iaushab.ac.ir استاد
چوبفروش خوئي داود شيمي آلي دکتري تخصصي استاديار choobfroosh@yahoo.com http://choobfrosh.iaushab.ac.ir استاد
وکيلي فسقنديسي بهرام رياضي محض -جبر جابجايي دکتري تخصصي استاديار bvakil@iaushab.ac.ir http://vakili.iaushab.ac.ir استاد

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927