.
پنج شنبه ٢٩ مهر ١٤٠٠

رشته،سرفصل و ترم بندی گروه

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه سوم

شماره تماس: داخلی 409

اساتید گروه

مدیر گروه : دکتر یحی ابراهیم نژاد

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام رشته مقطع تحصیلی کد رشته دريافت سرفصل
امور دامي کاردانی پیوسته 50620 دريافت سرفصل
پرورش و مديريت توليد طيور کارشناسی ارشد 50551 دريافت سرفصل
تغذيه دام دکتری تخصصی 50335 دريافت سرفصل
تكنولوژي توليدات دامي کاردانی ناپیوسته 50605 دريافت سرفصل
تكنولوژي توليدات دامي کارشناسی ناپیوسته 50605 دريافت سرفصل
تكنولوژي توليدات گياهي کاردانی ناپیوسته 50606 دريافت سرفصل
علمي كاربردي تكثيروپرورش آبزيان آب شيرين کاردانی ناپیوسته 50531 دريافت سرفصل
علمي كاربردي تکنولوژي فرآوري پشم وپوست کاردانی ناپیوسته 50529 دريافت سرفصل
علمي کاربردي - پرورش زنبور عسل کاردانی ناپیوسته 50543 دريافت سرفصل
علمي کاربردي توليد و بهره برداري از گياهان داروئي ومعطر کاردانی ناپیوسته 70111 دريافت سرفصل
علمي کاربردي توليد و بهره برداري از گياهان داروئي ومعطر کارشناسی ناپیوسته 70111 دريافت سرفصل
علوم و مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي کارشناسی ارشد 50415 دريافت سرفصل
علوم و مهندسي صنايع غذايي - علوم مواد غذايي کارشناسی ارشد 50416 دريافت سرفصل
علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي کارشناسی ارشد 50417 دريافت سرفصل
مهندسي توليدات دامي کارشناسی ناپیوسته 50307 دريافت سرفصل
مهندسي توليدات گياهي کارشناسی ناپیوسته 50305 دريافت سرفصل
مهندسي علوم و صنايع غذائي کارشناسی ناپیوسته 50402 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي کارشناسی ارشد 50401 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي - علوم دامي - فيزيولوژي دام کارشناسی ارشد 50386 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش فيزيولوژي کارشناسی ارشد 50368 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي-علوم دامي کارشناسی 50102 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي-علوم دامي کارشناسی ارشد 50102 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي-علوم دامي - تغذيه دام کارشناسی ارشد 50366 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي-علوم دامي - تغذيه دام دکتری تخصصی 50366 دريافت سرفصل
مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش اصلاح نژاد کارشناسی ارشد 50367 دريافت سرفصل
مهندسي منابع طبيعي - مهندسي جنگل کارشناسی ارشد 50548 دريافت سرفصل
مهندسي کشاورزي - پرورش و مديريت توليد طيور کارشناسی ارشد 50364 دريافت سرفصل
مهندسي کشاورزي-مهندسي فضاي سبز گرايش گياهان زينتي در منظر کارشناسی ارشد 50373 دريافت سرفصل

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927