.
سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠

آدرس: ساختمان امام خمینی - طبقه سوم

شماره تماس: داخلی 409

مدیر گروه : دکتر یحی ابراهیم نژاد

برنامه حضور مدیرگروه در دانشگاه

استاد
نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی مرتبه علمی ایمیل وب سایت عکس
چراغي حسين علوم دامي كارشناسي ارشد مربي Hossin.cheraghi@yahoo.com http://cheraghi.iaushab.ac.ir استاد
خسروشاهي اصل اصغر علوم و صنايع غذائي دکتري تخصصي استاد a.khosrowshahi@gmail.com http://khosroshahi.iaushab.ac.ir استاد
ماهري سيس ناصر علوم دامي تغذيه دام دکتري تخصصي استاديار nama1349@gmail.com http://maherisis.iaushab.ac.ir استاد
احمدزاده عليرضا اصلاح نباتات دکتري تخصصي استاديار A.R.AHMADZADEH@GMAIL.COM http://ahmadzadeh.iaushab.ac.ir استاد
يگانه عبدالرضا دامپروري كارشناسي ارشد مربي yeganeh200@gmail.com http://yeganeh.iaushab.ac.ir استاد
سلامت دوست رامين علوم دامي دکتري تخصصي استاديار r.salamatdoust@gmail.com http://salamatdoust.iaushab.ac.ir استاد
قرباني ابوالفضل ژنتيک و اصلاح دام دکتري تخصصي استاديار abolfazlgorbani@gmail.com http://gorbani.iaushab.ac.ir استاد
ابراهيم نژاد يحيي علوم دامي دکتري تخصصي دانشيار ebrahimnezhad@iaushab.ac.ir http://ebrahimnezhad.iaushab.ac.ir استاد
حبيبي بي بالان قاسم مهندسي منابع طبيعي_جنگلداري دکتري تخصصي دانشيار ghhabibi@iaushab.ac.ir http://habibibibalani.iaushab.ac.ir استاد
آقاجانزاده گلشني ابوالفضل تغذيه دام دکتري تخصصي استاديار aaghajanzadeh50@gmail.com http://aghajanzadeh.iaushab.ac.ir استاد
اقدم شهريار حبيب علوم دامي تغذيه دام دکتري تخصصي دانشیار ha_shahryar@yahoo.com http://ashahryar.iaushab.ac.ir استاد
دانشيان مقدم امير محمد زراعت دکتري تخصصي استاديار daneshian.a.m@iaushab.ac.ir http://daneshian.iaushab.ac.ir استاد
اصبحي سيس صادق علوم باغباني دکتري تخصصي استاديار s.asbahi@iaushab.ac.ir http://asbahi.iaushab.ac.ir استاد
لک علي ژنتيک و اصلاح دام دکتري استاديار http://iaushab.ac.ir   استاد
وحدت پور توحيد فیزیولوژی دکتري تخصصي استاديار vahdatpour@iaushab.ac.ir http://vahdatpour.iaushab.ac.ir استاد
شاددل تلي عبدالاحد علوم دامي دکتري تخصصي استاديار shaddel_a@yahoo.com http://shaddel.iaushab.ac.ir استاد
فرهوش طرلان ژنتيک و اصلاح دام دکتری تخصصی استادیار t.farahvash@iaushab.ac.ir http://farahvash.iaushab.ac.ir استاد
اسعدي ديزجي ابوالفضل علوم دامي دکتري تخصصي استاديار as_dizaji@yahoo.com http://asadi.iaushab.ac.ir استاد
انصاري رناني حميدرضا علوم دامي دکتري تخصصي استاديار   وب استاد
جودي قزلجه ميدان ليلا علوم دامي دکتری تخصصی استادیار leila.judy@yahoo.com http://joudi.iaushab.ac.ir استاد
مالک مهسا تغذيه دکتري تخصصي استاديار mahsa_malek2003@yahoo.com http://malek.iaushab.ac.ir استاد
سيد آبادي حميد رضا   دکتري تخصصي استاديار h_seyedabadi@yahoo.com http://sabadi.iaushab.ac.ir استاد
عطار نصرتي محمدرضا   دکتري تخصصي مربي nosrati.mohamadreza@yahoo.com http://nosrati.iaushab.ac.ir استاد
روح نواز شهناز علوم و صنايع غذائي كارشناسي ارشد مربي rouhnavaz@iaushab.ac.ir http://roohnavaz.iaushab.ac.ir استاد
صفري افسانه علوم و صنايع غذائي كارشناسي ارشد مربي a_safari@iaushab.ac.ir http://safari.iaushab.ac.ir استاد
باقري سعيد ژنتيک و اصلاح دام دکتري تخصصي مربي sa_bagheri2006@yahoo.com http://bagheri.iaushab.ac.ir استاد
معدني پور کرمانشاهي مرتضي منابع طبيعي جنگلداري دکتري تخصصي مربي fmmk_lk@yahoo.com وب استاد
ذوالفقاري عرفان جنگلداري دکتري تخصصي استاديار E_Zolfeghari@iaushab.ac.ir http://zolfagari.iaushab.ac.ir استاد
صفرعلي زاده محمدحسين علوم دامي دکتري تخصصي دانشيار     استاد
شيبائي نعيمه بيوتکنولوژي کشاورزي كارشناسي ارشد مربي shib_125@yahoo.com http://nshibaei.iaushab.ac.ir استاد

 

© تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد شبستر مي باشد.

آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927