کد ارائه نام درس برنامه کلاسی گروه اموزشی نام استاد
195195031 پروژه مالي 2 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي -حسابداری شبستر محمد نصيري
195253064 متون حقوقي 2 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر مسعود شقاقي
195253030 حقوق مدني8 شفعه و وصيت و ارث سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253057 حقوق تجارت 1 تجار و اعمال تجاري یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253062 حقوق اساسي 1 یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253020 حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253046 حقوق بين المللي عمومي2 سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253050 حقوق ثبت یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253061 فلسفه حقوق سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر بهروز پورجبار جاهد
195253061 مقدمه علم حقوق دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253021 حقوق جزاي اختصاصي 1 جرايم عليه اموال و مالکيت دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253038 حقوق بشر در اسلام دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253051 متون حقوقي 3 حقوق عمومي سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر مسعود شقاقي
195253060 حقوق اداري 1 سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253008 حقوق جزاي اختصاصي 4 جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253062 منطق حقوق سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر بهروز پورجبار جاهد
195253015 متون فقه 3 حقوق عمومي و بين الملل سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253044 حقوق جزاء عمومي (2) سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253056 اصول فقه(2) دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر عادل اصغر پورطلوعي
195253013 متون فقه 4 فقه جزايي سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
19525330 حقوق هوايي دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253054 حقوق مدني2 یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253010 پزشکي قانوني دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
19525329 مسئوليت هاي مدني خاص یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253035 حقوق جزاء عمومي 3 دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253039 حقوق بين المللي عمومي 3 روش هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253040 قواعد فقه (2) جزايي چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253055 حقوق جزاء عمومي 1 سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253011 حقوق بين‌الملل خصوصي(2) یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253052 متون حقوقي (4) حقوق بين الملل سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر مسعود شقاقي
195253014 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253026 آيين دادرسي کيفري (2) سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253016 حقوق جزاي اختصاصي 3 جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253057 حقوق ماليه عمومي یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253059 حقوق بين المللي عمومي 1 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253059 کليات حقوق جزا سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر اصغر رسول زاده
195253060 اصول فقه(1) چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253027 روش تحقيق سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر بهروز پورجبار جاهد
195253058 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورين یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253032 حقوق تجارت (4) ورشکستگي دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253033 حقوق‌مدني 4‌ یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253036 آيين دادارسي مدني 2 دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253053 حقوق تجارت(2) سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253012 جرم‌شناسي دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253025 حقوق کار سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253027 متون فقه (2) فقه خانواده دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253049 حقوق بيمه یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253058 حقوق اساسي 2 یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253009 ادله اثبات دعوي سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253031 قواعد فقه (1) مدني چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253037 متون فقه(1) فقه معاملات چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر دكتر جعفر جهانگيري
195253045 حقوق اساسي 3 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253028 حقوق بين‌الملل خصوصي(1) سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253041 پيشگيري از جرم دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253043 حقوق مدني3 کليات قراردادها دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253063 متون حقوقي (1) سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر مسعود شقاقي
195253007 حقوق تطبيقي سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر نعيمه خليلي كيهان
195253017 کيفرشناسي دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253034 حقوق مدني 5 حقوق خانواده دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195253042 حقوق تجارت 3 اسناد تجاري یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر ابوالفضل زال پور
195253047 حقوق اداري 2 دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253048 آئين دادرسي مدني1 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253019 حقوق مدني6 عقود معين قسمت(الف) یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر علي جاويد
195253023 آئين دادرسي مدني 3 دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي حقوق-شبستر جبار تاري گلوسنگ
195245020 شيمي مواد غذائي1 سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي علوم تغذيه و صنايع غذايي رقيه عزتي
3035318201 مباني نظري معماري دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318105 زبان‌تخصصي یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر پريا ويولت شكيبا
3035318150 تاسيسات مکانيکي ساختمان دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر بهنام حيدري پارام
3035318202 تحليل و طراحي روستا چهارشنبه 08:15 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر پريا ويولت شكيبا
3035318195 طراحي با دست آزاد چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر محمد دانشنيا
3035318135 عناصر و جزئيات ساختماني 2 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318148 مديريت تشکيلات کارگاهي یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر كمال امامي
195149015 طراحي معماري 3 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري-شبستر هادي المهدي تقوي كلجاهي
195220020 زبان‌تخصصي‌ چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي برق سيما شاه محمدي
195244012 آزمايشگاه سيستم‌هاي کنترل خطي چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي برق مهدي ستايش حق
195188010 ماشين‌هاي الکتريکي سه‌فاز دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي برق سيامك اسمعيلي
195188013 کاربرد رايانه دربرق دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي برق سيامك اسمعيلي
195244001 رياضي‌عمومي‌ 2 چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي برق ميراحمد ميرشفيع زاده
195244003 فيزيک 2 -الکتريسيته‌ومغناطيس دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي برق احمد حشمتي سيس
195188003 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي2 سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي برق علي دقيق
195220007 بررسي سيستم هاي قدرت 2 چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي برق جابر پولادي
195220019 ماشين‌هاي مخصوص شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي برق اتابك مشهدي كشتيبان
195220006 عايق‌ها و فشار قوي دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي برق جابر پولادي
195220012 طراحي خطوط انتقال انرژي وپروژه پنج شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ پنج شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي برق . مسعودي نيا
195220013 تجزيه و تحليل سسيگنالها و سيستم ها سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي برق حسن عليپور
195244006 آزمايشگاه فيزيک2 دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي برق محمد غفوري ساربانقلي
195220005 ماشين‌هاي الکتريکي (2) سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي برق طاهر عابدين زاده
195188009 الکترونيک صنعتي دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي برق حسن عليپور
195244005 آزمايشگاه فيزيک 1 سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي برق بابك توكلي مقدم
195268014 اصول نگهداري مواد غذايي سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ پنج شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ پنج شنبه 17:30 تا 19:00 ؛ گروه آموزشي علوم تغذيه و صنايع غذايي شهناز روح نواز
3035318091 روش تحقيق پنج شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي علوم تغذيه و صنايع غذايي رامين سلامت دوست
195006 طرح آزمايشات در صنايع غذايي دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ دوشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي علوم تغذيه و صنايع غذايي عليرضا احمدزاده
19526552 طراحي معماري و شهرسازي شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي عمران بهنام جعفري
195265040 بازرسي _ تعمير و ترميم سازه ها سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي عمران  
19526554 مقاومت مصالح 1 یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي عمران مسعود رئوفي
195265023 ماشين‌آلات ساختماني در راهسازي شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي عمران امين نوري وند
19526555 ديناميک یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي عمران مسعود رئوفي
19526556 مکانيک خاک دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي عمران كمال امامي
195151006 شبکه هاي محلي کامپيوتري دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات يوسف ابوفتحي
195151011 رياضي‌ کاربردي‌ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات رضا حسينقلي زاده
195151013 ساختمان‌داده‌ها چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ چهارشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات زينب شكرزاده
195313009 فيزيک 1   سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات رسول ابراري
195350017 معادلات‌ ديفرانسيل‌ سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات حميد مرتضي اصل
195350019 رياضي‌ گسسته‌ چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات رضا حسينقلي زاده
195350015 زبان‌ تخصصي‌ نرم‌ افزار یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات سيامك نجاركريمي
195313012 فيزيك (پيش دانشگاهي) سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات عليرضا پاك نژاد
195350021 برنامه‌سازي پيشرفته شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات حسين خسروي فر
195313008 رياضي‌ عمومي‌  1 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات حميد مرتضي اصل
195350016 طراحي الگوريتم‌ها یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ یکشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات زينب شكرزاده
195313005 آمار و احتمال مهندسي سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات سهراب سهرابي لاله
195313014 رياضي‌عمومي‌ 2 چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات ميراحمد ميرشفيع زاده
195313001 ساختمان‌داده‌ها یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات زينب شكرزاده
195151010 زبان‌ فني‌ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات محمد باقر مرادي
195151012 آمار و احتمالات چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات ياسر جعفري
195313013 رياضي پيش دانشگاهي دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي کامپيوتر و فناوري اطلاعات رضا حسينقلي زاده
195230001 تغذيه و ورزش سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) مرتضي جوركش كجاباد
19523002 سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) مرتضي جوركش كجاباد
195230021 مسابقات واردوهاي ورزشي یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) علي اوجاقي
195230006 حرکات اصلاحي یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) علي اوجاقي
195230022 آسيب شناسي ورزشي چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) مرتضي جوركش كجاباد
195230023 کارآموزي 2   گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) علي اوجاقي
195230011 اصول سرپرستي در تربيت‌بدني یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) امينه صحرانورد گرگري
195230004 كارآفريني شنبه 14:30 تا 16:00 ؛ شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) حسين چراغي
195230020 يادگيري حرکتي دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) امينه صحرانورد گرگري
195230008 تهيه وکاربرد مواد آموزشي در تربيت بدني سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي تربيت بدني (علوم ورزشي) امينه صحرانورد گرگري
195269024 معادلات‌ ديفرانسيل‌ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي علوم و فناوري هاي نوين پزشکي ميراحمد ميرشفيع زاده
195269009 رياضيات مهندسي چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي علوم و فناوري هاي نوين پزشکي ياسر جعفري
3035318140 پرسپکتيو ( هندسه 2 ) دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي معماري رعنا ملكي شبيلو
3035318201 مباني نظري معماري دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318202 تحليل و طراحي روستا چهارشنبه 08:15 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
195101004 بيان معماري 1 چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318105 زبان‌تخصصي‌ یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318150 تاسيسات مکانيکي ساختمان دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري بهنام حيدري پارام
3035318195 طراحي با دست آزاد چهارشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ چهارشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري محمد دانشنيا
3035318152 تمرين‌هاي معماري دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري رعنا ملكي شبيلو
3035318135 عناصر و جزئيات ساختماني 2 دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318148 مديريت تشکيلات کارگاهي یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي معماري كمال امامي
195149015 طراحي معماري 3 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري هادي المهدي تقوي كلجاهي
3035318196 روش‌هاي طراحي و توليد صنعتي یکشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318136 طراحي معماري 2 سه شنبه 08:15 تا 11:30 ؛ سه شنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري پريا ويولت شكيبا
3035318151 طراحي معماري 3 یکشنبه 08:15 تا 11:30 ؛ یکشنبه 12:45 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي معماري رعنا ملكي شبيلو
195108012 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی رسول جوانعلي آذر
195108010 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران يكشنبه از 14:30 تا 16:00 گروه آموزشي دروس عمومی شمس اله عسگرپور
195108004 دانش خانواده و جمعیت دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی حوريه عظيمي اسفنجاني
1951080001 آشنايي با ارزش هاي دفاع مقدس شنبه 16:00 تا 17:30 گروه آموزشي دروس عمومی جواد صاحبي كوزه كنان
195108007 تفسير موضوعي نهج‌البلاغه یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی عادل اصغر پورطلوعي
195108013 انديشه اسلامي 1(مبداومعاد) دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی حوريه عظيمي اسفنجاني
195108016 دانش خانواده و جمعیت سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی رسول جوانعلي آذر
195108024 ورزش 1 چهارشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی امينه صحرانورد گرگري
195108008 تفسير موضوعي نهج‌البلاغه دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی عبدالكريم نجف دخت
195108021 ورزش 1 شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی مرتضي جوركش كجاباد
195108015 انقلاب اسلامي ايران دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی بهروز پورجبار جاهد
195108018 تاريخ تحليلي صدر اسلام‌ سه شنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی رسول جوانعلي آذر
195108022 تربیت بدنی شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی علي اوجاقي
195108011 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی حوريه عظيمي اسفنجاني
195108001 زبان خارجه عمومي یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ یکشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی صادق صادقي ديزج
195108002 تاريخ تحليلي صدر اسلام‌ سه شنبه 17:45 تا 19:15 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی رسول جوانعلي آذر
195108023 تربیت بدنی چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی امينه صحرانورد گرگري
195108015 فارسی پیش دانشگاهی یکشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی منيره خليلي محله
195108014 فارسی عمومی دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛ دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی ژيلا صراطي
195108016 آشنايي‌ با قرآن‌کريم‌ دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی محمد امامي
195108019 اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره) یکشنبه 14:30 تا 16:00 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی بهروز پورجبار جاهد
195108005 انقلاب اسلامي ايران سه شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی بهروز پورجبار جاهد
195108003 اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره) دوشنبه 16:00 تا 17:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی حوريه عظيمي اسفنجاني
195108010 انديشه اسلامي 2‌( نبوت و امامت ) دوشنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی بهروز پورجبار جاهد
195108009 انديشه اسلامي 1(مبداومعاد) دوشنبه 08:15 تا 09:45 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی بهروز پورجبار جاهد
195108022 تربيت بدني عمومي   گروه آموزشي دروس عمومی  
3904649 تحلیل سازه ها 1 سه شنبه 10 الی 11:30 - سه شنبه 12:45 الی 14:15 گروه آموزشي عمران-صوفیان هادی ثمین
195108005 اخلاق اسلامي (مباني مفاهيم ) سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ گروه آموزشي دروس عمومی  
195807002 روش تحقيق پنج شنبه از 10:00 تا 11:30 گروه آموزشي حقوق-شبستر حسين نوروزي تيمورلوئي
470402171 الکترونيک نوري دوشنبه  از 10:00 تا 11:30 دوشنبه  از  از 12:45 تا 14:15  گروه برق - تسوج عليرضا محمديان پورطالاري
470402170 الکترونيک 3 سه شنبه  از 10:00 تا 11:30 سه شنبه  از  از 12:45 تا 14:15  گروه برق - تسوج ساحل جواهرنيا
470402169 فيزيک الکترونيک شنبه  از 14:30 تا 16:00 شنبه  از  از 16:00 تا 17:30  گروه برق - تسوج عليرضا محمديان پورطالاري
470402148 رياضي عمومي سه شنبه  از 08:15 تا 09:45 سه شنبه  از  از 10:00 تا 11:30  گروه برق - تسوج ميراحمد ميرشفيع زاده
470402138 رياضي پيشنياز دانشگاهي سه شنبه  از 14:30 تا 16:00  گروه برق - تسوج ميراحمد ميرشفيع زاده
470402093 ماشين‌هاي الکتريکي  3 يكشنبه  از 08:15 تا 09:45 يكشنبه  از  از 10:00 تا 11:30  گروه برق - تسوج اتابك مشهدي كشتيبان
470402090 محاسبات‌عددي سه شنبه  از 12:45 تا 14:15  گروه برق - تسوج ميراحمد ميرشفيع زاده
470402083 ماشين هاي الكتريكي dc چهارشنبه  از 08:15 تا 09:45  گروه برق - تسوج اتابك مشهدي كشتيبان
470402080 سيستم‌هاي کنترل خطي سه شنبه  از 08:15 تا 09:45 سه شنبه  از  از 10:00 تا 11:30  گروه برق - تسوج دکتر سعيد معصومي
470402068 فيزيک‌ عمومي‌ پنج شنبه  از 08:15 تا 09:45  گروه برق - تسوج دکتر احمد حشمتي سيس
470402064 تحليل مدارهاي الکتريکي  چهارشنبه  از 12:45 تا 14:15 چهارشنبه  از  از 10:00 تا 11:30  گروه برق - تسوج دکتر سعيد معصومي
470402062 الکترونيک عمومي چهارشنبه  از 14:30 تا 16:00 شنبه  از 10:00 تا 11:30  گروه برق - تسوج دکتر سعيد معصومي
470402010 تكنولوژي و كارگاه قالب بندي و آرماتور چهارشنبه  از 08:15 تا 09:45 چهارشنبه  از  از 10:00 تا 11:30 چهارشنبه  از  از  از 12:45 تا 14:15  عمران - تسوج دکتر فرهاد پيرمحمدي عليشاه
470402005 کاربرد کامپيوتر در ساختمان سه شنبه  از 14:30 تا 16:00 سه شنبه  از  از 16:00 تا 17:30  عمران -تسوج دکتر مهدي محمد رضايي
470402103 رياضي‌ مهندسي‌ پنج شنبه  از 08:15 تا 09:45  کامپیوتر -تسوج ميراحمد ميرشفيع زاده
470402063 آمار و احتمات مهندسي پنج شنبه  از 12:45 تا 14:15  کامپیوتر -تسوج ميراحمد ميرشفيع زاده
470402053 مباني مهندسي نرم‌افزار يكشنبه  از 16:00 تا 17:30  کامپیوتر - تسوج دکتر سعيد احمدي
1600494839127 بررسی سیستم های قدرت 1 پنج شنبه - 10:00 الی 11:30؛08:15 تا 9:45 گروه آموزشي برق - خامنه اتابک مشدی کشتیبان
1034 الکترومغناطیس شنبه - 15:00 الی 16:30؛ 17:00 تا 18:00 گروه آموزشي برق - خامنه اتابک مشدی کشتیبان
1602059505760 مبانی اینترنت سه شنبه - 11:00 الی 12:00 گروه آموزشی کامپیوتر-خامنه مهدی  اسدی
1604990007943 مبانی کامپیوتر چهارشنبه از 18:30 تا 20:00 گروه آموزشی حقوق-خامنه مهدی اسدی
1077 حقوق تجارت الکترونیک  یکشنبه - 12:45 الی 14:15 گروه آموزشی حقوق-خامنه نعیمه خلیلی
1020 روشهای آماری چهارشنبه - 12:15 الی 14:15، 14:30 تا 16:00 گروه آموزشی حسابداری-خامنه حمید مرتضی اصل
1047 ریاضی عمومی سه شنبه - 14:30 الی 16:00؛12:45 تا 14:15 گروه آموزشي برق و کامپیوتر - خامنه حمید مرتضی اصل
1600494839131 ریاضی عمومی 1 پنج شنبه - 08:15 الی 09:45 ،10:00 تا 11:30 گروه آموزشی حسابداری-خامنه یاسر جعفری
1600494839130 ریاضی عمومی 2 پنج شنبه -   10:00 الی 11:30 ، 12:45 تا 14:15 گروه آموزشی حسابداری-خامنه یاسر جعفری
  حسابداری موارد خاص پنج شنبه 17/30  تا 19 گروه آموزشي حسابداری- صوفیان وحید شکری حبشی 
  حسابداری شرکتهای یک  

چهار شنبه 8/15 تا 9/45 وچهارشنبه 10 تا 11/30یک هفنه در میان

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  حسابداری صنعتی یک

سه شنبه 14/30 تا 16 ؛ سه شنبه 16  تا 17/30 یک هفته درمیان

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  مبانی حسابداری بخش عمومی

چهار شنبه 16 تا 17/30 و چهارشنبه 18تا 19/3یک هفنه در میان

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  حسابداری صنعتی دو 

سه شنبه 16 تا 17/30 یک هفته درمیان و سه شنبه 18 تا 19/30

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  مالیاتی یک

سه شنبه 12/45 تا 14/15

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  حسابداری پیشرفته یک

سه شنبه 8/15 تا 9/45 یک هفته درمیان  و سه شنبه 10 تا 11/30

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  بهایابی دو

سه شنبه 16 تا 17/30 یک هفته درمیان و سه شنبه 18 تا 19/30

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  حسابداری میانه دو 

چهار شنبه 12/45 تا 14/15وچهارشنبه 14/30 تا 16

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  حسابداری دولتی دو

چهارشنبه  12/45 تا 14/15 یک هفته درمیان و چهار شنبه 14/30 تا 16

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

وحید شکری حبشی

  حسابداری مالیاتی دو

سه شنبه 8/15 تا 9/45

گروه آموزشي حسابداری-شبستر

وحید شکری حبشی

  مبانی حسابداری بخش عمومی

چهار شنبه 16 تا 17/30 و چهارشنبه 18تا 19/3یک هفنه در میان

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

وحید شکری حبشی

  بهایابی یک 

چهارشنبه  10 تا 11/30 یک هفته درمیان و چهار شنبه 11/30 تا 13

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

وحید شکری حبشی

  بهایابی یک 

چهارشنبه  10 تا 11/30 یک هفته درمیان و چهار شنبه 11/30 تا 13

گروه آموزشي حسابداری-شبستر

وحید شکری حبشی

1939158770

کاربرد کامپیوتر 2 در حسابداری

یک شنبه  14:30 تا 16:30

گروه آموزشي حسابداری- خامنه

دکتر مهدی اسدی

3900049

پول، ارز و بانكداري

چهارشنبه ساعت 16تا17:30 ؛ ساعت 18تا19:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر زهراسادات رييسي

3900061

اصول كنترل و تنظيم بودجه

پنجشنبه ساعت 12:45-14:15

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر زهراسادات رييسي

3904633

اقتصاد خرد

سه شنبه ساعت 16تا17:30 ؛ ساعت 18تا19:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر زهراسادات رييسي

3900043

اقتصاد كلان

سه شنبه ساعت 14:15تا 12:45 ؛ ساعت 16تا 14:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر زهراسادات رييسي

195195025

برنامه ريزي و توسعه اقتصادي

سه شنبه ساعت 8:15 تا 9:45 ؛ ساعت 10 تا 11:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر زهراسادات رييسي

195195032

  آمار و احتمالات 

چهار شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ چهارشنبه 12:45 تا 14:15 ؛

 حسابداری- شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

195188046

رياضي عمومي

سه شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ سه شنبه 14:30 تا 16:00 ؛

 برق- شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

195269006

محاسبات‌عددي

سه شنبه 08:15 تا 09:15 ؛

علوم و فناوري هاي نوين پزشکي - شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

195350017

معادلات‌ ديفرانسيل‌

سه شنبه 10:00 تا 11:30 ؛

 کامپيوتر و فناوري اطلاعات  - شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

195313008

رياضي‌ عمومي‌ 1

دو شنبه 10:00 تا 11:30 ؛ دوشنبه 12:45 تا 14:15 ؛

 کامپيوتر و فناوري اطلاعات  - شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

195136002

حل عددی معادلات با مشتقات جزیی

پنج شنبه 12:45 تا 14:15 ؛ پنج شنبه 14:30 تا 16:00 ؛

رياضيات و علوم کامپيوتر-شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

195163001

انالیز حقیقی

پنج شنبه 08:15 تا 09:45 ؛ پنج شنبه 10:00 تا 11:30 ؛

رياضيات و علوم کامپيوتر-شبستر

دکتر حمید مرتضی اصل

3904419

 مالیه عمومی وتنظیم خط مشی مالی دولت

 سه شنبه 12:45 الی 14:15

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر علی مالک

3900039

مدیریت تولید

پنج شنبه 10 الی 12:15

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر علی مالک

3904616

 کارآفريني وپروژه 

پنج شنبه از 14:30 تا 16:00 و 12:45 الی 14:15

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر علی مالک

3904632

 رفتار سازماني 

چهارشنبه از 16:00 تا 17:30 چهارشنبه از 18 تا 19:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر علی مالک

3904347

چارچوب مفاهيم گزارشگري مالي

پنج شنبه از 14:30 تا 16:00

گروه آموزشي حسابداري

دكتريعقوب اقدم مزرعه

1001

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

جمعه از 08:30 تا 10:00

گروه آموزشي حسابداري

دكتريعقوب اقدم مزرعه

1000

حسابداری بخش عمومی 

جمعه - 10:00 الی 12:15

گروه آموزشي حسابداري

دكتريعقوب اقدم مزرعه

1815121221

تئوري حسابداري 1

جمعه از 12:45 تا 14:15 چهارشنبه از20:30تا 21:15

گروه آموزشي حسابداري

دكتريعقوب اقدم مزرعه

1031000255

مباحث جاری در حسابداری

   پنج شنبه - 12:45 الی 14:15

گروه آموزشي حسابداري

دكتريعقوب اقدم مزرعه

5655121226 

تئوری حسابداری 2

سه شنبه - 18:00 الی 20:15

گروه آموزشي حسابداري

دكتريعقوب اقدم مزرعه

5655111371

بررسي موارد خاص در حسابداري

جمعه از 14:15 تا 15:45

گروه آموزشي حسابداري

دکتر رسول عبدی

5655122843

حسابداري مديريت

چهارشنبه از 18:00 تا 20:15

گروه آموزشي حسابداري

دکتر رسول عبدی

19519512

زبان تخصصی 2

یکشنبه 12:45 تا 14:15

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

195195009

روش تحقیق

چهارشنبه 8:15 تا 9:45

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

195195006

مکاتبات تجاری و گزارش 

چهارشنبه 10 تا 11:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

3560448740

زبان تخصصی مدیریت

چهارشنبه 16 تا 17:30

گروه آموزشی مدیریت - شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

3556405047

نظریه های سازمان و مدیریت

پنج شنبه 14:30 تا 16

گروه آموزشی مدیریت - شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

195195041

روش تحقیق پیشرفته

جمعه  8:15 تا 9:45

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

195195034

متون تخصصی به زبان انگلیسی

جمعه 10 تا 11:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر وحید فتاحی سرند

  تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری

پنجشنبه ساعت 16-17:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر محمد نصيري

  حسابداری و ابزارهای عقود اسلامی

سه شنبه ساعت 10تا11:30

گروه آموزشي حسابداری- شبستر

دکتر محمد نصيري

  سیستم های اطلاعاتی حسابداری 

دو شنبه 18:00 تا 19:30

گروه آموزشی حسابداری- صوفیان

دکتر چیدم چتاک اوغلی

  مالی 1

سه شنبه 12:45 تا 14:15

گروه آموزشی حسابداری- صوفیان

دکتر چیدم چتاک اوغلی

  مالی 2

پنچ شنبه 16:00 تا 17:30   ادامه    18:00 تا 19:30

گروه آموزشی حسابداری- صوفیان

دکتر چیدم چتاک اوغلی

  امور مالی بین المللی

سه شنبه 14:30 تا 16:00

گروه آموزشی حسابداری- صوفیان

دکتر چیدم چتاک اوغلی

  مدیریت مالی

سه شنبه 16:00 تا 17:30    

گروه آموزشی حسابداری- صوفیان

دکتر چیدم چتاک اوغلی

  کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

سه شنبه  14:45 تا 20:00     

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

دکتر چیدم چتاک اوغلی

3900053

اصول حسابرسي (1)

چهارشنبه از 16:00 تا 17:30 چهارشنبه از ...

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

بهمن عبدی

3904745

اصول حسابرسي 2

چهارشنبه از 18:30 تا 20:45 چهارشنبه از ...

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

بهمن عبدی

3904699

حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري

چهارشنبه از 18:30 تا 20:45 چهارشنبه از ...

گروه آموزشي حسابداری- صوفیان

بهمن عبدی

1939122528

حسابداری شرکتها 2

دوشنبه 13-15:15

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

5671105186

اصول حسابداری 2

دوشنبه   17 – 15:30

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

5672104668

اصول حسابداری 1

 سه شنبه 9:45 – 8:15 و 11:30 - 10

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

5671122541

حسابداری میانه 1

 سه شنبه 17:30 - 16  و  چهارشنبه 17:30 - 16

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

1162144882

مبانی حسابداری مدیریت  

چهارشنبه    14:15 – 12:45 و 16 – 14:30

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

5549122533

حسابداری صنعتی 3 

پنجشنبه     9:45 – 8:15   و  11:30 - 10

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

5671122521

حسابداری پیشرفته 2

پنجشنبه     14:15– 12:45 و 16 – 14:30

گروه آموزشي حسابداری - صوفیان

رامین پورجهانگیری

1939122528

حسابداری شرکتها 2

دوشنبه 13-15:15

گروه آموزشي حسابداری - خامنه

رامین پورجهانگیری

1162105186

اصول حسابداری 2

دوشنبه   17 – 15:30

گروه آموزشي حسابداری - خامنه

رامین پورجهانگیری

5549122533

حسابداری صنعتی 3 

پنجشنبه     9:45 – 8:15   و  11:30 - 10

گروه آموزشي حسابداری - خامنه

رامین پورجهانگیری

5672104668

اصول حسابداری 1

 سه شنبه 9:45 – 8:15 و 11:30 - 10

گروه آموزشي حسابداری - شبستر

رامین پورجهانگیری

5671122541

حسابداری میانه 1

 سه شنبه 17:30 - 16  و  چهارشنبه 17:30 - 16

گروه آموزشي حسابداری - شبستر

رامین پورجهانگیری

1162144882

مبانی حسابداری مدیریت  

چهارشنبه    14:15 – 12:45 و 16 – 14:30

گروه آموزشي حسابداری - شبستر

رامین پورجهانگیری

5549122533

حسابداری صنعتی 3 

پنجشنبه     9:45 – 8:15   و  11:30 - 10

گروه آموزشي حسابداری - شبستر

رامین پورجهانگیری

5671122521

حسابداری پیشرفته 2

پنجشنبه     14:15– 12:45 و 16 – 14:30

گروه آموزشي حسابداری - شبستر

رامین پورجهانگیری

1111        

موفق باشید